Copyright © 2010 Asiawarehouse Co., Ltd. All Rights Reserved.

สำนักงานใหญ่

49 อาคารเอเซียเสริมกิจทาวเวอร์  ห้อง 601 ชั้น 6
ซอยพิพัฒน์  ถนนสีลม   แขวงสีลม  เขตบางรัก
กรุงเทพฯ  10500
โทร.  02-231-5780-4
แฟกซ์ 02-231-5777
email add: document@asiawarehouse.co.th

คลังสินค้า-คลังเอกสาร คลองเตย

1019/1 ถนนริมทางรถไฟช่องนนทรี  แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2495749-51   
แฟกซ์ 02-671-2077
email add: klongtoey@asiawarehouse.co.th

คลังสินค้า รัชดาภิเษก

572 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-294-0724-5   
แฟกซ์  02-682-0864
email add : radchada@asiawarehouse.co.th

map off map office
map klongtoey
map radchada